Anglická obchodní korespondence

Cíl studijního předmětu/kurzu

Rozvíjení a prohlubování jazykových kompetencí v oblasti odborného jazyka ekonomů a další rozšiřování znalostí odborné ekonomické terminologie v anglickém jazyce.
Důraz je kladen na nácvik frazeologie a gramatických struktur užívaných v anglické obchodní korespondenci.
Samostatné písemné vyjadřování, kultivace písemného projevu, nácvik vyjádření stanoviska během jednání se zahraničním partnerem.

Obsah předmětu

Obsahové zaměření předmětu navazuje na předměty Anglický jazyk a Korespondence a doplňuje a rozvíjí předmět Fiktivní firma. Základem předmětu je osvojení nových lexikálních oblastí odborného jazyka a jejich aplikace do reálných situací písemného styku se zahraniční firmou.
Konkrétními okruhy jsou například: části obchodního dopisu, poptávka, nabídka, objednávka, dodávka, platba, reklamace, žádost o zaměstnání spolu se strukturovaným životopisem.